Positive Education Oy keskittyy positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen (coaching) kouluttamiseen laajoissa koulutusohjelmissa Suomessa ja ulkomailla.

Olemme kouluttaneet positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeistä valmennusta yli 15 vuoden ajan Suomessa tuhansille yksilöille sekä yhteisöille pitkän valmennus- ja koulutusuramme aikana. Erityisosaamistamme on tuoda tieteellinen tutkittu tieto sovellettavaksi hyvinvointiosaamiseksi opettajille ja kouluille sekä kouluissa opetettaviksi hyvinvointitaidoiksi. Vuonna 2020 laajennamme koulutustarjontaamme myös kansainvälisille markkinoille.

Seuraa meitä:

0
 • No products in the cart.
There is no posts!
0
 • No products in the cart.
0
 • No products in the cart.
Positiivinen oppiminen
MITÄ opetetaan ja MITEN opetetaan

Positiivinen oppiminen ja positiivinen psykologia

Positiivisen oppimisen käsitteeseen kuuluu positiivisen pedagogiikan mukainen hyvää huomaava asenne sekä laaja-alaiset hyvinvointitaidot. Positiivinen pedagogiikka ja laaja-alaiset hyvinvointitaidot tähtäävät oppilaiden hyvinvointiin ja hyvään oppimiseen. Positiiviseen oppimiseen kuuluu se MITÄ opetetaan ja MITEN opetetaan.

POSITIIVINEN PEDAGOGIIKKA JA LAAJA-ALAINEN HYVINVOINTIOPETUS

 

Positiivisen pedagogiikan pohjateoriana on positiivinen psykologia. Positiivisen pedagogiikan tarkoituksena on opettaa hyvinvointia ja onnellisuutta sekä näihin liittyviä taitoja. Taidot, joita positiivisella pedagogiikalla opetetaan, johtavat positiivisiin tunnekokemuksiin, resilienssin parantumiseen, hyviin ihmissuhteisiin sekä vahvuuksien käyttöön. Näitä taitoja voidaan opettaa ja arvioida koulussa.

Positiivinen pedagogiikka on yläkäsite empiirisesti validoiduille ja tieteellisesti todistetuille sekä raportoiduille positiivisen psykologian ohjelmille, joilla on saatu vaikutuksia oppilaiden hyvinvointiin. Lisäksi positiivista pedagogiikkaa voidaan määritellä sellaisena kombinaationa, joka tuo yhteen positiivisen psykologian tieteen sekä parhaat käytännön opettamisen tavat, joiden yhteisenä tarkoituksena on lisätä yksilöiden sekä koulujen kukoistusta.

Positiivisen pedagogiikan yksi tärkeistä tavoitteista on kasvattaa lapsista ja nuorista mahdollisimman hyvinvoivia niin psyykkisesti kuin fyysisesti. Vahvuuksien aktiivinen hyödyntäminen, hyvinvointitaidot ja onnellisuus ovat ennaltaehkäiseviä mielenterveystaitoja. Lisäksi lasten ja nuorten elämäntyytyväisyyden pohja rakennetaan myönteisyyden, ilon sekä uudenlaisten ajattelumallien myötä. Positiivisen pedagogiikalla on osoitettu olevan myös suurta merkitystä akateemisten taitojen oppimiseen ja muistamiseen.

Olennaisinta positiivisessa pedagogiikassa on opettajan ohjaava ja valmentava työote, joka keskittyy kannustavaan palautteeseen sekä ratkaisukeskeisyyteen. Lisäksi positiivisessa pedagogiikassa on tärkeää, että opettaja osaa huomioida lasten vahvuuksia ja yksilöllisiä ominaisuuksia sekä tarpeita. Tarkoituksena on ennemmin keskittyä oppilaiden hyviin ominaisuuksiin ja onnistumisiin kuin etsiä virheitä ja kehityksen kohteita. Positiiviseen pedagogiikkaan kuuluu myös tunnetaitojen ja ajattelutaitojen vahvistamista tavallisen koulutyön lomassa. Opettajan myönteisille havainnoille altis asenne on tärkein keino toteuttaa positiivista pedagogiikkaa.

Laaja-alaisten hyvinvointitaitojen sisältöihin taas kuuluvat selkeät opetussisällöt ja harjoitukset, mitkä lisäävät positiivista oppimista. Hyvinvointitaitojen sisällöt kasvattavat oppilaista hyvinvoivia sekä edesauttavat myönteisen itsetuntemuksen kehittymistä. Hyvinvointitaitojen sisällöt ovat tärkeässä roolissa ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä. Hyvinvointitaitojen opetussisältöihin kuuluu positiivisen psykologian tärkeimpiä tutkimuskohteita kuten myönteiset tunteet, vahvuudet, vuorovaikutustaidot, mindfulness- ja muut läsnäolotaitojen sovellukset, ajattelutaidot, onnellisuustaidot, itsensä johtamisen taidot sekä ihmissuhdetaidot.

Laaja-alaiset hyvinvointitaidot ovat:

 • Onnellisuustaidot
 • Vahvuustaidot
 • Läsnäolotaidot
 • Tunnetaidot
 • Ihmissuhdetaidot
 • Vuorovaikutustaidot
 • Ajattelutaidot
 • Itsensäjohtamisen taidot
 • Ratkaisemistaidot
 • Tavoittelun ja unelmoinnin taidot
 • Kehosta huolehtimisen taidot

Positiivisen oppimisen tukemiseen tarvitaan niin positiivista pedagogiikkaa eli hyvän huomaamisen asennetta kuin hyvinvointitaitojen sisältöjen harjoittelemista.

 

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelmamme antaa opettajille käytännönläheiset työkalut positiivisen oppimisen lisäämiseen – niin pedagogisesti kuin sisällöllisesti.

Linkkejä

 

Espoon Steinerkoulun HundrED Elämäntaitojen koulun projektisivu
https://hundred.org/fi/projects/espoon-steinerkoulusta-elamantaitojen-koulu?posts=t#content

HYMY -hanke
https://www.hymykoulut.fi/

Mindfulness- ja tietoisuustaitojen tutkimus koulussa
https://www.terveoppivamieli.fi/

Itsetuntetumukseen VIA-vahvuustesti
https://www.viacharacter.org/www/

Yksilövahvuudet, itsetuntemus ja enneagrammi- persoonallisuustesti
https://www.namaste.fi/fi/koti

Ben Furman Ratkaisukeskeisyydestä:
https://www.youtube.com/watch?v=2iMMj-pdkDw&t=63s

Ben Furman ja hankalan oppilaan kohtaaminen:
https://www.youtube.com/watch?v=uWR1y5dIqcQ

Ben Furman ja muksuoppi, eli ratkaisukeskeinen tapa ohjata lasta oppimaan uusia taitoja:
https://www.youtube.com/watch?v=fNuQlA-vRqw

Pentti Sydänmaanlakka ja itsensä johtaminen:
http://blogit.jao.fi/pegosus/wp-content/uploads/sites/94/2013/11/Pentti_Sydanmaanlakka_TyonTuuli_1-2011.pdf

Kirsi Saukkolan verkkokurssi lapsen ratkaisukeskeisestä kohtaamisesta ja nepsy-valmennuksesta.
https://www.oppimaa.fi/kurssi/erityislapsi-ja-nepsy-valmennus/

Pauliina Avola ja Viivi Pentikäinen

KUKOISTAVA KASVATUS

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirja

KUKOISTAVA KASVATUS on ainutlaatuinen käsikirja positiivisen pedagogiikan, laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen ja ratkaisukeskeisen valmennuksen voimasta kasvatustyössä.

Voit tilata kirjan osoitteesta www.kukoistavakasvatus.fi
Osta kirja
YouTube
LinkedIn
Share
RSS
Seuraa sähköpostilla